reloader
Localbooks.ie

Categories / Catagóirí

Press Release Preaseisiuiuint

Localbooks.ie

Building on ten years of international success with Litriocht.com, the world's largest online Irish language bookshop, Bard na nGleann is launching Localbooks.ie, which will specialise in local books about Ireland written in either Irish or English. Most of the authors live locally and have unique, in-depth knowledge of that area. http://www.localbooks.ie/ will be open for business from the 1st June.  Books can be shipped anywhere in the world.

Bard na nGleann MD, Tom Fitzgerald says, "Currently local books can only be found in small local shops.  There is no central outlet to get them to the wider world.  Localbooks.ie will reach the 80 million Irish in the Diaspora and help rebuild rural Ireland's link it to its Diaspora." Litrocht.com, which only does books as Gaeilge, has customers in more than 66 countries, and in a recent survey more than 60% of Litriocht customers told us they want local books on specific areas in Ireland. LocalBooks.ie aims to offer the world's most extensive collection of local books on Ireland. Initially, the online store will focus on books on Munster but the offering will gradually increase to include books on the whole of Ireland, north and south.  We will also seek to sell the many books written by emigrants about the parish or village they left behind, or even Irish communities in other parts of the world.  

Because of the lack of distribution, finding local books is difficult and time consuming, and most tend to go out of print very quickly. LocalBooks.ie will be a one stop shop for people at home and abroad who enjoy reading about local areas such as diverse as Cape Clear, Kilfenora or Dingle. Each book can transport you to a different time and place and can bring back memories of long ago.

Localbooks.ie readers can learn about specific parishes and how they coped throughout the famine, through migration and the Irish civil war.  Stories from local people have been captured and the reader learns firsthand the struggles and successes that that have been encountered from the past to the present time. Ireland's cities, towns, villages, bays, harbours, headland and beaches are captured in illustrations and photographs, which will take the reader to different locations in Ireland.

Bard na nGleann, a Gaeltacht-based company, has made Litriocht a successful and popular Irish online store, winning awards such as the Golden Spider best e-business in Ireland award in 2008, and Barr 50 (top 50 Irish language companies) award. Localbooks.ie can expect to have even more success because the books are in English, and can thus attract a wider audience.  Localbooks.ie will also work hand in hand with Litriocht.com to bring the best of local Irish books to Irish readers and the 80 million strong Irish Diaspora. 

If you have a book you would like to sell on Localbooks.ie, drop us a line at info@localbooks.ie or call Neasa at 026 47330.

Localbooks.ie

Ag forbairt ar dheich mbliana ratha le Litriocht.com, an siopa leabhar Gaeilge ar líne is mó ar domhan, tá Localbooks.ie á sheoladh ag Bard na nGleann, seirbhís a dhéanfaidh speisialtóireacht ar leabhair áitiúla faoi Éire scríofa i nGaeilge nó i mBéarla. Tá cónaí ar formhór na n-údar go háitiúil agus tá flúirse eolais cuimsitheach acu ar an gceantar úd. Beidh na chéad leabhair ar fáil ag http://www.localbooks.ie/ ón 1ú Meitheamh agus is féidir iad a sheoladh aon áit ar domhan.

"Faoi láithair ní féidir leabhair áitiúla a aimsiú ach i siopaí áitiúla.  Níl aon áit lárnach chun iad a aimsiú mórthimpeall an domhan.  Cruthófar nasc idir  Diaspóra na hÉireann agus ceantair áitiúla in Éirinn trí mheán Localbooks.ie," a dúirt Dúirt Tomás Mac Gearailt, Stiúrthóir Bainistíochta Bard na nGleann. Tagann custaiméirí de chuid Litríocht.com ó bhreis agus 66 tír, agus i suirbhé a cuireadh i gcrích le déanaí d'inis 66% de chustaiméirí Litríocht dúinn go bhfuil leabhair áitiúla ag teastáil uathu ar cheantair ar leith in Éirinn. Táthar tar éis Localbooks.ie a bhunú chun freastal ar an éileamh seo agus tá sí mar aidhm aige an bailiúchán is fairsinge ar domhan de leabhair áitiúla na hÉireann a thairiscint. I dtús báire, díreoidh an siopa ar líne ar leabhair Mhuimhneacha ach méadófar an stór leabhar á thairiscint diaidh ar ndiaidh chun leabhar a áireamh bunaithe ar Éire trí chéile, idir thuaidh agus theas araon.  Déanfaimid iarracht chomh maith an stór leabhar atá scríofa ag eisimircigh faoin bparóiste nó sráidbhaile a d'fhágadar a dhíol.

Is minic gur deacair agus am-íditheach an rud é teacht ar leabhair áitiúla, agus téann a bhformhór acu as cló go fíor-thapaigh. Beidh Localbooks.ie mar ionad ilfhreastail do dhaoine sa bhaile agus thar lear a bhaineann sult as bheith ag léamh faoi cheantair áitiúla chomh héagsúil le Cléire, Cill Fhionnúrach nó an Daingean. Tógann gach leabhar tú ar aistear spéisiúil go dtí am agus áit difriúil agus is féidir leo smaointe a mhúscailt ón am atá caite chomh maith.

Is féidir le léitheoirí de chuid Localbooks.ie foghlaim faoi pharóistí ar leith agus conas mar a d'éirigh leo i rith an Ghorta, in am na himirce agus le linn chogadh cathartha na hÉireann.  Táthar tar éis scéalta a bhailiú ó dhaoine áitiúla agus foghlaimíonn an léitheoir ar an láthair faoi na deacrachtaí agus an rath ar thug aghaidh orthu ón am atá caite go dtí an lá atá inniu ann. Tá cathracha, bailte, sráidbhailte, bánna, cuanta, ceann tíre agus tránna na hÉireann gafa i léaráidí agus i ngrianghraif, a thógfaidh an léitheoir go háiteanna difriúla in Éirinn.

Tá Bard na nGleann, comhlacht atá bhunaithe sa Ghaeltacht, tar éis Litriocht.com a chothú mar shiopa leabhar Gaeilge ar líne atá rathúil agus clúiteach, ag buachaint réimse gradam ar nós gradam an Golden Spider don r-ghnó is fearr in Éirinn sa bhliain 2008, agus gradam Barr 50 (an 50 comhlacht is fearr de chuid na Gaeilge). Táthar ag súil go mbeidh níos mó ratha fós ag Localbooks.ie toisc go bhfuil na leabhair i mBéarla, agus dá bharr sin is féidir leo lucht léite níos leithne a mhealladh.  Sa bhreis air sin oibreoidh Localbooks.ie i dteannta le Litriocht.com chun rogha leabhar réigiúnach na hÉireann a sholáthar do Dhiaspóra na hÉireann, a bhfuil 80 milliún duine ann.

Ba cheart d'údair le suim acu a gcuid leabhar a chur ar Localbooks.ie dul i mbun teagmhála le Neasa ag info@localbooks.ie nó ar 026 47330.

News archiveNews archive